Supported byElevatePR Digital
Supported byspot_img
RudarstvoProjekti istraživanja i razvoja EU Horizon fokusirani su na glavne mineralne resurse

Projekti istraživanja i razvoja EU Horizon fokusirani su na glavne mineralne resurse

Supported byspot_img
Supported byspot_img

Program Evropske unije Horizont 2020, koji je bio najveći program EU za istraživanje i inovacije sa skoro 80 ​​milijardi evra dostupnih sredstava tokom 7 godina (2014. do 2020.), prešao je na Horizont Evropa (2021-2027). Oba programa su finansirala i finansiraju značajne projekte koji se fokusiraju na mineralne resurse, koji imaju za cilj da obezbede održivo snabdevanje, smanje uticaje na životnu sredinu i podstaknu inovacije u rudarskim tehnologijama. Ovi projekti su ključni za ambiciju EU da bude na čelu globalnih napora da se razvije održivo i sigurno snabdevanje sirovinama. Evo nekih značajnih projekata koji su finansirani ili se finansiraju u okviru ovih programa, fokusiranih na mineralne resurse:

1. Integrisani inovativni metalurški sistemi u korist efikasnosti resursa u lancu vrednosti prerade minerala

– Cilj: Projekat je imao za cilj razvoj brzih, fleksibilnih i isplativih tehnologija rudarenja za mala ležišta strateških minerala. Nastojao je da revolucioniše način kopanja ležišta, smanjujući uticaj na životnu sredinu i povećavajući efikasnost resursa.

Supported by

2. Održivo rešenje za rudarenje sa malim uticajem za eksploataciju malih mineralnih nalazišta zasnovano na naprednim tehnologijama miniranja stena i zaštite životne sredine (SLIM)

– Cilj: SLIM se fokusirao na razvoj isplativih, ekološki prihvatljivih rudarskih rešenja za mala nalazišta minerala. Projekat je imao za cilj da minimizira uticaj miniranja na životnu sredinu i poboljša ekonomsku održivost otkopavanja malih ležišta.

3. Optimizacija u realnom vremenu za eksploataciju mineralnih sirovina (ROBOMINERS)

– Cilj: Ovaj ambiciozni projekat je dizajniran da stvori bio-inspirisanog robota sposobnog da kopa podzemna mineralna ležišta koja trenutno nisu ekonomski održiva ili dostupna tradicionalnim metodama rudarenja. ROBOMINERS ima za cilj da revolucioniše način vađenja mineralnih resursa, fokusirajući se na održivost i smanjenje izloženosti ljudi opasnim rudarskim uslovima.

4. Ka održivom i odgovornom rudarstvu kritičnih sirovina u Evropi (TARANTULA)

– Cilj: TARANTULA se fokusira na obnavljanje kritičnih sirovina (CRM) iz rudarskog otpada. Projekat ima za cilj razvoj novih tehnologija za efikasno vađenje, obnavljanje i recikliranje CRM-a kao što su volfram, niobijum i tantal iz ruda niskog kvaliteta i jalovine.

5. Evropske sirovine za baterije (EuBatIn)

– Cilj: Kao deo Evropske alijanse za baterije, ovaj projekat ima za cilj da obezbedi lanac snabdevanja sirovinama za baterije unutar EU. Fokusira se na razvoj inovativnih rešenja za održivu ekstrakciju, preradu i reciklažu sirovina za baterije, što je ključno za prelazak EU na zelenu energiju.

6. Horizont 2020 ERA-MIN 2

– Cilj: ERA-MIN 2 je mreža evropskih organizacija koje finansiraju istraživačke i inovacione projekte u oblasti neenergetskih i nepoljoprivrednih sirovina. Njeni projekti pokrivaju ceo lanac vrednosti, od istraživanja i ekstrakcije do prerade, reciklaže i zamene, sa ciljem da se obezbedi održivo snabdevanje sirovinama u Evropi.

1. SLEDEĆE (Nove tehnologije istraživanja)

– Cilj: Projekat NEKST je imao za cilj smanjenje troškova istraživanja i povećanje efikasnosti rudarskih operacija razvojem novih senzora, softvera za 3D modeliranje i metoda analize podataka. Cilj je bio da se stvori tačnije i sveobuhvatnije razumevanje mineralnih nalazišta.

– Metodologija: Projekat se fokusirao na integraciju naprednih tehnologija, kao što su geofizička istraživanja zasnovana na dronu, hiperspektralno snimanje i napredno 3D geološko modeliranje, kako bi se poboljšala efikasnost i tačnost aktivnosti istraživanja minerala.

– Očekivani uticaj: Unapređivanjem sposobnosti za identifikaciju i procenu mineralnih nalazišta, NEKST je nastojao da rudarske operacije učini održivijim i isplativijim, smanjujući ekološki otisak istraživačkih aktivnosti i obezbeđujući odgovornije snabdevanje kritičnim sirovinama.

2. INTMET (Integrisani inovativni metalurški sistemi u korist efikasnosti resursa u lancu vrednosti prerade minerala)

– Cilj: INTMET je imao za cilj da revolucioniše efikasnost i održivost ekstrakcije metala iz ruda nižeg kvaliteta kroz razvoj novih, integrisanih metalurških sistema. Fokus je bio na poboljšanju efikasnosti resursa i smanjenju uticaja procesa ekstrakcije metala na životnu sredinu.

– Metodologija: Projekat je razvio inovativne metode za preradu rude, uključujući ko-preradu različitih ruda, primenu novih tehnologija luženja i integraciju obnovljivih izvora energije u metalurške procese.

– Očekivani uticaj: INTMET-ove inovacije su imale za cilj da značajno smanje potrošnju energije, smanje emisije gasova staklene bašte i smanje ukupni uticaj ekstrakcije metala na životnu sredinu. Takođe je imao za cilj da poboljša ekonomsku održivost eksploatacije mineralnih nalazišta nižeg kvaliteta, čime se produžava životni vek evropskih rudnika.

3. Ks-MINE (Rentgenska analiza minerala u realnom vremenu za efikasno i održivo rudarenje)

– Cilj: Ks-MINE je imao za cilj da poboljša efikasnost i održivost rudarskih operacija kroz rendgenske i 3D tehnologije snimanja u realnom vremenu za analizu rude. Projekat se fokusirao na smanjenje uticaja rudarstva na životnu sredinu poboljšanjem efikasnosti prerade minerala i smanjenjem otpada.

– Metodologija: Projekat je razvio napredne senzorske tehnologije za analizu sastava i strukture rude u realnom vremenu tokom procesa rudarenja. Ova tehnologija je omogućila preciznije ciljanje rude visokog kvaliteta, smanjujući količinu obrađenog materijala i na taj način minimizirajući potrošnju energije i otpad.

– Očekivani uticaj: Povećanjem efikasnosti prerade minerala, Ks-MINE je nastojao da smanji uticaj rudarskih aktivnosti na životnu sredinu, poboljša profitabilnost rudnika i smanji količinu proizvedenog otpadnog kamena i jalovine.

4. SOCRATES (Integracija solarne kalcijumske petlje za termohemijsko skladištenje energije)

– Cilj: Iako nije isključivo fokusiran na rudarstvo, SOCRATES je imao za cilj da razvije novi termohemijski sistem skladištenja energije zasnovan na procesu petlje kalcijuma, koji bi mogao indirektno da utiče na rudarski sektor obezbeđivanjem održivijeg izvora energije za operacije prerade minerala.

– Metodologija: Projekat je istraživao integraciju solarne energije sa tehnologijom petlje kalcijuma za skladištenje energije u hemijskom obliku. Ovaj pristup je imao za cilj da obezbedi visokoefikasna rešenja za skladištenje energije velikih razmera.

– Očekivani uticaj: SOCRATES je imao za cilj da smanji ugljenični otisak i troškove energije povezane sa preradom minerala i drugim industrijskim operacijama, pokazujući novu primenu tehnologija obnovljive energije u teškoj industriji.

Ovi projekti predstavljaju samo delić inicijativa koje finansira EU za promovisanje inovacija, održivosti i efikasnosti u sektoru rudarstva i prerade minerala. Baveći se čitavim lancem vrednosti, od istraživanja i ekstrakcije do prerade i reciklaže, EU ima za cilj da obezbedi snabdevanje kritičnim sirovinama na ekološki i društveno odgovoran način.

Ovi projekti, između ostalog, naglašavaju posvećenost EU inovacijama u rudarskom sektoru, posebno u kontekstu održivosti, ekološke odgovornosti i obezbeđivanja lanaca snabdevanja za kritične minerale. Oni odražavaju širu strategiju EU za kružnu ekonomiju i prelazak na zelenu energiju, što zahteva održiv pristup mineralnim resursima. Očekuje se da će Horizon Europe nastaviti i proširiti ovaj fokus, podstičući dalje napredovanje u održivim rudarskim tehnologijama i praksama.

Izvor: miningwatch.news

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Ionic-ova fabrika za reciklažu magneta u Belfastu izaziva globalno interesovanje

IonicRE ima ambiciozan 18-mesečni plan proizvodnje koji se proteže do trećeg kvartala 2025. Fabrika ima za cilj da obezbedi sigurne i održive alternative za okside retkih zemnih magneta (REO) uz ublažavanje rizika koji se obično povezuje sa novim...

Snabdevanje sirovinama je put ka evropskoj održivosti i digitalnoj tranziciji

Evropa se suočava sa odlukama koje će direktno uticati na njenu sposobnost da realizuje ciljeve navedene u Zakonu o kritičnim sirovinama (CRMA), koji je ključan za omogućavanje dvostruke tranzicije ka održivosti i digitalizaciji. Jedan put podrazumeva zavisnost, koju karakteriše napuštanje...

Nemačko udruženje WV Stahl poziva na brzo sprovođenje politike industrijskog razvoja

Prognoza globalne potražnje za čelikom WorldSteel asocijacije ukazuje na oporavak tražnje između 2024-2025, sa projektovanim rastom od 1-2% nakon pada izazvanog krizom COVID-19 u 2020. Povratak Nemačke svom statusu industrijskog središta zavisi od brzine sprovođenja politike industrijskog razvoja zemlje, smatraju...
error: Content is protected !!