Supported byspot_img
Supported byspot_img
RudarstvoGabriel Resources najavljuje privatni plasman od 4,75 miliona dolara

Gabriel Resources najavljuje privatni plasman od 4,75 miliona dolara

Supported byspot_img
Supported byspot_img

 

Gabriel Resources Ltd. objavila je da je sklopila konačne ugovore o pretplati sa određenim investitorima u vezi sa privatnim plasmanom bez posredovanja („Privatni plasman“) do 24.782.212 običnih akcija Kompanije („Obična akcija“) po ceni od 0,26 USD po običnoj akciji („Kupovna cena“) za bruto prihod do 4,75 miliona USD (približno 6,4 miliona USD), podložno berzi i drugim odobrenjima prema potrebi.

Kupoprodajna cena je fiksirana na završnoj ceni Običnih akcija na dan trgovanja neposredno pre ovog saopštenja. Broj običnih akcija koje će biti izdate u skladu sa privatnim plasmanom predstavlja približno 2,5% običnih akcija koje su trenutno izdate i u opticaju na nerazvodnjenoj osnovi.

Supported by

Insajderi kompanije su upisali 17,489,111 običnih akcija za bruto prihod od US$3,35 miliona u okviru Privatnog plasmana. Izdavanje običnih akcija insajderima u skladu sa Privatnim plasmanom će predstavljati „transakciju sa povezanim stranama“ u smislu TSKS Venture Exchange Polise 5.9 i Multilateralnog instrumenta 61-101 – Zaštita manjinskih vlasnika hartija od vrednosti u posebnim transakcijama („MI 61-101 ”).

Kompanija namerava da se osloni na određena izuzeća od formalne procene i zahteva za odobrenje manjinskih akcionara iz MI 61-101 sadržanih u odeljcima 5.5(a), 5.5(b) i 5.7(1)(a) MI 61-101 u vezi sa učešće povezanih lica u privatnom plasmanu, pošto Preduzeće nije kotirano na određenim tržištima i niti fer tržišna vrednost (kako je utvrđena prema MI 61-101) predmeta transakcije, niti fer tržišna vrednost naknade za transakciju , ukoliko se radi o povezanim licima, prelazi 25% tržišne kapitalizacije Društva (kako je utvrđeno prema MI 61-101).

Zatvaranje Privatnog plasmana podleže određenim uslovima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odobrenje TSKS Venture Exchange („Razmena”) i prijem svih drugih primenljivih odobrenja. Shodno tome, ne postoji garancija da će Kompanija biti uspešna u završetku privatnog plasmana. Po prijemu odobrenja, očekuje se da će se Privatni plasman zatvoriti 8. juna 2023. ili približno tog datuma ili nekog ranijeg ili kasnijeg datuma koji može odrediti Kompanija, pod uslovom da relevantna strana ispuni ili odustane od uslova zatvaranja. Obične akcije koje će biti izdate po zatvaranju Privatnog plasmana podležu zakonskom periodu zadržavanja od 4 meseca.

Kompanija napreduje sa svojim arbitražnim slučajem protiv Rumunije pred Međunarodnim centrom Svetske banke za rešavanje investicionih sporova („ICSID arbitraža“) i namerava da koristi prihode od privatnog plasmana za finansiranje troškova tekuće ICSID arbitraže i za opšti rad kapitalni zahtevi.

Kompanija očekuje da će podneti izveštaj o materijalnoj promeni u vezi sa transakcijom sa povezanim licima manje od 21 dan pre zatvaranja Privatnog plasmana, što Kompanija smatra razumnim u datim okolnostima kako bi mogla da iskoristi prihode od Privatni plasman na ekspeditivan način. Kompanija neće platiti nikakve naknade za pronalaženje u vezi sa sticanjem nezavisnih pretplatnika u vezi sa privatnim plasmanom.

Hartije od vrednosti koje su ovde opisane nisu, niti će biti, registrovane u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti Sjedinjenih Država iz 1933. godine, sa izmenama i dopunama („Zakon o hartijama od vrednosti SAD”) ili bilo kojim državnim zakonima o hartijama od vrednosti i shodno tome ne mogu se nuditi ili prodavati u Sjedinjenim Državama ili na „U.S. lica”, kako je takav termin definisan u Uredbi S objavljenoj u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti SAD („Lice SAD”), osim u skladu sa zahtevima za registraciju Zakona o hartijama od vrednosti SAD i važećim zahtevima za državne hartije od vrednosti ili u skladu sa izuzecima od njih. Ovo saopštenje za javnost ne predstavlja ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupovinu bilo koje hartije od vrednosti Kompanije, ili u korist lica u Sjedinjenim Državama ili američkim licima.

 

O Gabrijelu

 

Gabriel je kanadska kompanija koja se bavi resursima koja je navedena na TSKS Venture Exchange. Osnovna delatnost kompanije je bila istraživanje i razvoj projekta zlato-srebro Rosia Montana u Rumuniji. Projekat Rosia Montanja, jedno od najvećih nerazvijenih nalazišta zlata u Evropi, nalazi se u planinama Apuseni u južnoj Transilvaniji, Rumunija, plodnom i istorijskom rudarskom okrugu koji je eksploatisan od predrimskih vremena više od 2000. godine. Dozvolu za eksploataciju projekta Rosia Montanja poseduje Rosia Montana Gold Corporation S.A., rumunska kompanija u kojoj Gabriel poseduje 80,69% udela, dok preostalih 19,31% drži Minvest Rosia Montana S.A., rumunska državna rudarska kompanija.

Dobijanjem licence u junu 1999. godine, Grupa je koncentrisala suštinski sve svoje administrativne i finansijske resurse na istraživanje, izvodljivost i dalji razvoj projekta Rosia Montanja. Uprkos poštovanju svojih zakonskih obaveza i razvoju projekta Rosia Montanja kao visokokvalitetnog, održivog i ekološki odgovornog rudarskog projekta, koristeći najbolje dostupne tehnike, Rumunija je nezakonito blokirala i sprečila implementaciju projekta Rosia Montana bez obaveze. proces. i to bez naknade. Shodno tome, trenutni centralni fokus Kompanije je ICSID arbitraža.

Supported byspot_img
Supported byspot_img
Supported byspot_img

Najnovije vesti

Povezani članci

Iskopavanje litijuma: Borba za imovinu, ekološka bomba ili žrtve energetske tranzicije?

Informacije o geološkim istraživanjima litijuma na području Lopara pojavile su se 2020. godine. Cijeli proces je bio zavijen u veo tajne. Posljednjih mjeseci je intenzivirana priča o vlasništvu nad državnom imovinom u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Otprilike u...

EU dogovorila smanjenje industrijskih emisija

Zemlje članice EU i Evropski parlament saopštile su 29. novembra da su postigle preliminarni dogovor o suzbijanju emisija gasova iz industrijskih postrojenja, uključujući one iz intenzivnih farmi živine i svinja i iz rudnika. Sporazum, koji je postignut kasno 28. novembra,...

Velociti Minerals izveštava o pozitivnim rezultatima istraživanja na bugarskom projektu Zlatuša

Kanadska kompanija Velociti Minerals saopštila je u sredu da planira da započne radove u cilju istraživanja zlata i bakra na posedu Zlatuša u zapadnoj Bugarskoj. Bušenje  je planirano za prvu polovinu 2024. godine , a početna istraživanja su dala...
Supported byspot_img
error: Content is protected !!